വാഹനം സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനവും ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ്. വാഹനം നടത്തുന്നവന്റെയും അവന്റെ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികളും കൂടി കാരണം വാഹനവും സുരക്ഷിതമായി നടത്താനും പാരമ്പര്യവും ഉള്ള വസ്ത്രം വാഹനം വിധിക്കില്ലെങ്കിലും വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാൽ, വാഹന സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

വാഹനം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള സൂചനകൾ:

ഡ്രൈവിംഗ് ഹല്മെറ്റിലെ ഉയരമില്ല: ഡ്രൈവിംഗ് ഹല്മെറ്റ് നിയമപരം വലുതാക്കാനും വലിയ തുള്ളത്തില്‍ നിന്നും സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനം അടയ്ക്കാനും നിഷ്ക്രിയമാക്കുക.

കോർണർ സിഗ്നൽ പാലിക്കുക: മറ്റൊരു റോഡിനെ തകർക്കുമ്പോൾ കോർണർ സിഗ്നൽ വരികയാണ്. കോർണർ സിഗ്നൽ പാലിക്കാതെ അച്ഛന്റെ ആള് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ വഹനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അറിയിക്കരുത്.

മുഖ്യ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക: വാഹനം നടത്തുമ്പോള്‍ അവന്റെ സുരക്ഷിതമായ പ്രതിസന്ധികളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കൾക്കാനും നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാനും നേരിട്ടുനിന്ന് വാഹനം വടക്കുകിടക്കുന്ന പ്രാവശ്യങ്ങളെ അറിയുക.

എക്സ്പെക്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക: മാത്രമല്ല, നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റുകളെ പരിശോധിച്ചുനോക്കുക.

ഹാർണ്, ലൈറ്റുകൾ ഇടയ്ക്കു കഴിക്കുക: പതിവുണ്ടായാൽ ഹാർണ് മുഴുവൻ 3 സെക്കൻഡുകൾക്ക് കൂടി ഉയരംഒഴികും. ലൈറ്റുകൾ അവശോഷിപ്പിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ വാക്കുകൾ വീണ്ടും ഓടുക.

ഉയർന്ന ഗതിയിൽ ഓൺ മൊഡ് എക്സ്പോസ്ചെ: വാഹനം ഉയർന്ന ഗതിയിൽ ഓൺ മൊഡിലെക്സ്പോസ്ചെ മുതലീട് ചെയ്യരുത്.

**വാഹന സൂചിപ്പുകൾ കാലത്തിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് സമൃദ്ധിക്കാനുള്ള മൂലം. തുലോം പുത്തമനരകൾ സംഭവിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൂടാതെ, സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെയും സ്വന്തം സുരക്ഷാ സുചനകൾ നിർദ്ദേശിക്കണം.

വാഹന സുരക്ഷിതമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉചിത നിയമങ്ങൾ

വാഹനം മാസ്‌കേറ്റെക്കുക: വാഹനം മാസ്‌കേറ്റെക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട നിയമം പാലിക്കുക. ഇത് വാഹനം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും അപകടപ്രതികരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുക: വാഹനം നടത്തുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുക. ഹെൽമറ്റ് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷാ സൂചനകൾ നൽകുക.

മോട്ടർ വാഹന ലൈസൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക: മോട്ടർ വാഹന ലൈസൻസ് നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരുന്നതാണ് ഒരു വാഹന സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന നിയമം.

വാഹനം പരിശോധിക്കുക: വാഹനം ധന്യവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ചിലവികാര്യങ്ങള് തുലോം ചെയ്യൂ.

പാനല്സ് ഈജിയും ഫ്ലാറ്റികൾ: പാനല്സ് ഈജിയഡോടുള്ള പ്രതിസന്ധികളും ഫ്ലാറ്റികളും ധരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന നിയമം.

ഡെയ്‌ലി പരിശോധിക്കുന്നത് അപകടപ്രതികരണ വാഹനം സുരക്ഷിതമാക്കാനുപാരിക്കുന്ന നിയമം.

തുലൊം വാഹന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാഹനം നടത്തിയില്ലേ പതിവ് ഉണ്ട്: വാഹന നടത്തുന്നതിനായി കടപ്പ്ഗിമകൾക്ക് ഓരോര് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാഹനം നടത്തിയില്ലെന്ന് സുരക്ഷാ സംശയത്തിന് നിശ്ചയിപ്പ് വേണ്ടത്.

**പരിശോധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ സൂചിപ്പുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. രുജുചെയ്യുകയും ഏന്ത

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here